Usługi

Home/Usługi
Usługi 2017-07-19T19:08:48+00:00
 • kontrakty
 • zabezpieczenia płatności
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • egzekwowanie kar umownych i odsetek
 • umowy o poufności i zakazie konkurencji
 • windykacja należności
 • przekształcenia i zmiany formy prawnej prowadzonej działalności
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji w wewnętrznym i zewnętrznym obiegu firmy
 • przygotowywanie i obsługi zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych
 • reprezentacja przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych
 • doradztwo w zakresie umów dotyczących zatrudnienia
 • odszkodowanie za sprzeczne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy
 • delegowanie pracownika do pracy za granicą
 • dyskryminacja w zatrudnieniu
 • reprezentacja w postępowaniu przed organami ścigania
 • doradztwo w zakresie dobrowolnego poddania się karze
 • obrona w procesie karnym
 • uczestnictwo w przesłuchaniach
 • sporządzanie apelacji i kasacji
 • sprzeciw od wyroku nakazowego
 • reprezentacja pokrzywdzonych w procesie karnym
 • prywatny akt oskarżenia (zniesławienie, zniewaga)
 • odszkodowanie w wypadku komunikacyjnych
 • odszkodowanie w wypadkach przy pracy lub w drodze do pracy
 • zaniżenie kosztów naprawienia szkody przez ubezpieczyciela
 • zwrot za najem pojazdu zastępczego
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej
 • odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • sporządzenie wzorców umownych i ogólnych warunków umownych
 • zabezpieczanie wykonania umów
 • kary umowne, odstępne, zadatek
 • odszkodowanie w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • pomoc w negocjacjach
 • doradztwo w wyborze spółki
 • rejestracja spółek i zmian w KRS
 • zakładanie spółek za granicą
 • prowadzenie walnych zgromadzeń
 • weryfikacja uchwał i ich zaskarżanie
 • przekształcanie jednoosobowej działalności w spółkę
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • obsługa spółdzielni mieszkaniowych
 • tworzenie i obsługa wspólnot mieszkaniowych
 • pomoc w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy
 • służebności
 • hipoteki
 • ustanawianie drogi koniecznej
 • najem i najem okazjonalny
 • dzierżawa
 • użytkowanie wieczyste
 • dziedziczenie testamentowe
 • dziedziczenie ustawowe
 • odrzucenie spadku
 • dział spadku
 • dochodzenie zachowku
 • dziedziczenie przedsiębiorstwa
 • dziedziczenie gospodarstwa rolnego
 • sporządzanie testamentów, zapisów i poleceń spadkowych
 • umowy pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercami
 • rozwód
 • podział majątku
 • alimenty
 • kontakty z dzieckiem
 • porozumienia rodzicielskie
 • władza rodzicielska
 • rozdzielność majątkowa
 • ubezwłasnowolnienie
 • ustanowienie opieki lub kurateli
 • monity i przedsądowe wezwania do zapłaty – dochodzenie należności z faktur, umów, weksli itp.
 • sprzeciwy i zarzuty od nakazów
 • ustanawianie zabezpieczeń płatności
 • wprowadzanie opłat za czynności windykacyjne
 • dochodzenie roszczeń transgranicznych
 • europejski nakaz zapłaty
 • europejski tytuł egzekucyjny

WYNAGRODZENIE

Usługi świadczone przez Kancelarię nie podlegają z góry ustalonemu cennikowi  –  wysokość wynagrodzenia za prowadzenie powierzonej sprawy  lub wykonanie zleconej czynności ustalana jest indywidualnie z Klientem, przy uwzględnieniu rodzaju zlecenia, terminu wykonania, stopnia skomplikowania, czasochłonności oraz wartości przedmiotu sporu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Kancelaria proponuje cztery dogodne warianty rozliczeń, które mogą być ze sobą łączone:

W sytuacjach uzasadnionych istnieje możliwość rozłożenia należności na raty.

Avada WordPress Theme